top of page
Sunset
安奉太歲吉祥燈/點光明智慧燈報名表
Upload PDF File
$

您的表單已經成功提交!

Sunset

Phí đăng ký “An Tài Sui” và thắp sáng “Ánh sáng ánh sáng” năm 2024: Các bạn thoải mái tham dự.

Đăng ký: Bạn có thể đăng ký trực tiếp, qua fax, qua thư hoặc qua điện thoại.

Vui lòng điền tên, địa chỉ, email và tuổi của bạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Đền Miwaraizoji

Địa chỉ: 3004 W., Audie Murphy parkway Farmersville, TX 75442

Điện thoại: 972-782-7587 Fax: 972-782-7656

Web: www.kba-tx.org

Email: info@kba-tx.org

bottom of page