top of page
Music Equipment

Video trực tiếp buổi Pháp hội và các đồng tu

2024浴佛節影片
03:46
2024.2.4 2PM 真佛宗三輪雷藏寺 新春龍年『紅財神息災祈福增益敬愛』水供大法會直播  New Year Red Jambhala Water Offering Live Video
02:04:38
2024.2.3 2PM 真佛宗三輪雷藏寺 新春龍年『騎龍白財神息災祈福增益敬愛』水供大法會直播  New Year White Jambhala Water Offering Live Video
03:08:01
2024.2.2 7:30PM 真佛宗三輪雷藏寺新春龍年『黄財神息災祈福增益敬愛』水供大法會直播  New Year Yellow Jambhala Water Offering Live Video
02:19:20
2024.1.28 2PM 真佛宗三輪雷藏寺 新春龍年『大白蓮花童子息災祈福增益敬愛』水供大法會  直播 New Year Padmakumara Water Offering Live Video
02:35:11
bottom of page