top of page
Lantern Festival

Video trực tiếp buổi Pháp hội và các đồng tu

開示影片(粵語)

開示影片(粵語)

開示影片(粵語)
Tìm kiếm video...
Tất cả danh mục
Tất cả danh mục
Education
2020.09.27 《大悲寶懺同修》釋蓮央上師精彩法語開示:懺悔的真諦 (粤语版)

2020.09.27 《大悲寶懺同修》釋蓮央上師精彩法語開示:懺悔的真諦 (粤语版)

15:10
Phát video
2021.05.09 真佛宗達拉斯三輪雷藏寺舉辦「南摩本師釋迦牟尼佛聖誕」浴佛慶典及慶祝母親節 釋蓮央金剛上師精彩法語開示: 點燃愛的心燈, 傳遞到世界每一個角落(粤语版)

2021.05.09 真佛宗達拉斯三輪雷藏寺舉辦「南摩本師釋迦牟尼佛聖誕」浴佛慶典及慶祝母親節 釋蓮央金剛上師精彩法語開示: 點燃愛的心燈, 傳遞到世界每一個角落(粤语版)

07:40
Phát video
2020.11.07 達拉斯三輪雷藏寺 釋蓮鎮金剛上師主壇『南摩無極瑤池金母虎頭金剛息災祈福增益敬愛超渡』護摩法會  釋蓮鎮金剛上師開示:自信自主一步一腳印(粤語版)

2020.11.07 達拉斯三輪雷藏寺 釋蓮鎮金剛上師主壇『南摩無極瑤池金母虎頭金剛息災祈福增益敬愛超渡』護摩法會 釋蓮鎮金剛上師開示:自信自主一步一腳印(粤語版)

07:43
Phát video
2021.05.23  真佛宗達拉斯三輪雷藏寺《真佛寶懺同修》釋蓮鎮上師精彩法語開示:食物的超度方法(粤语版)

2021.05.23 真佛宗達拉斯三輪雷藏寺《真佛寶懺同修》釋蓮鎮上師精彩法語開示:食物的超度方法(粤语版)

09:04
Phát video
bottom of page