top of page

◎Bậc thầy của dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo, lời dạy của Phật Liên Hoa Sinh Hoạt, xin đừng tu hành khi chưa nhập môn.

Kim Cương thừa

Giới thiệu về Vajrasana.jpg

Bính âm La Mã của Thần chú Vajrasana

 

Om, be dza, sa du ah, hung pei.

 

Om, be-dza, sa-ma-ya, soo-deh-ah. 

【金剛薩埵法相】
「金剛薩埵」身白色,相好莊嚴,戴五佛寶冠,天衣重裙,種種寶物嚴飾其身,坐八葉蓮花月輪座上。右手忿怒印持金剛杵於心際,左手忿怒印持金剛鈴於左腿際。 
「金剛薩埵」亦有黃色之身色。

【蓮生活佛 盧勝彥法王寶貴法語開示--金剛薩埵的殊勝來歷及修法口訣】
「金剛薩埵」在密教是最尊貴的一尊菩薩,是「毗盧遮那佛」於金剛界大曼荼羅入一切如來普賢三昧而出生,是一切如來的菩提金剛心,是五佛教化眾生的化身,是一切如來的法王子。

「金剛」代表「不壞」、「空性」;「薩埵」代表「菩薩」,「金剛薩埵」就是金剛菩薩。

「金剛薩埵」的法身、報身、應身是--
一、「金剛薩埵」:是菩薩本身,代表「慈悲」;
二、「金剛手菩薩」:象徵力量,代表「方便」;
三、「金剛心菩薩」:象徵「意」,代表「法旨」。

在顯教裡,「普賢菩薩」騎著象,有的造形是手上拿著「金剛杵」;所以,「普賢菩薩」也是 「金剛持」。而密教的「金剛薩埵」就是顯教「普賢菩薩」化身成 「金剛薩埵」。

當初「龍樹菩薩」在南天竺開鐵塔,面見「金剛薩埵」,而「金剛薩埵」將金剛界和胎藏界的法,全部傳授予「龍樹菩薩」,從此之後密教才開始傳播,才有了密教的傳承,所以「金剛薩埵」就是密教的教主。

密教的傳承是:「金剛總持」-五佛(五金剛持)-金剛薩埵(第六金剛持)
《真佛宗》真實智慧傳承是:「金剛總持」(第一金剛持)-五方佛(五金剛持)-金剛薩埵(第六金剛持)-蓮生活佛 盧勝彥師尊(第七金剛持)-真佛宗的金剛上師(第八金剛持)

密教「四加行」之一的「金剛心菩薩法」。此法是四加行之中,最重要的一法,被稱為密乘必修的課之一。其金剛薩埵『百字明咒』,至少要持滿十萬遍。
金剛薩埵『百字明咒』可消除無始以來一切的罪障全部清淨,可使密宗行者的行願如金剛般的堅固。

金剛薩埵『百字明咒』非常重要,是「金剛薩埵」本身化出來的「心」,就等於是佛性。此咒包含四大意義:
一、自性清淨。
二、一切清淨。
三、廣大自性清淨。
四、廣大其他清淨。
這是密教大手印的最高理趣,是罪從心起將心懺,是自性空性,根本了達罪性空理。
其祕密義,其功德甚宏偉,在修法之後,持唸此咒三遍,所有修法的過失及錯誤或遺漏,等如同大月輪一樣的放光補全,諸佛菩薩不將為咎。

常誦『百字明咒』可懺悔,可消除業障,能止惡念,使惡念不增長,能破除諸煩惱,可以降伏魔怪,使妖魔遁形而無蹤。可增長福分及德行,生出種種的功德,一切能如願如意。

 

 

* 註:部份資料摘錄自〈真佛宗全球資訊網〉

bottom of page