top of page

◎Bậc thầy của dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo, lời dạy của Phật Liên Hoa Sinh Hoạt, xin đừng tu hành khi chưa nhập môn.

Quán Thế Âm Bồ Tát

Giới thiệu Quán Âm Bồ Tát-2019.jpg

Thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát bằng bính âm La Mã

Om, ma-ni pad-mi, hum. 

【觀世音菩薩 法相簡介】
觀音身白色,天衣寶飾瓔珞,觀世音菩薩坐蓮台,莊嚴慈祥,有無量白淨光照射,可觀想六字大明咒,圍繞著菩薩放光明。
觀音的形象很多有,例如:持明珠、持經卷、持蓮花、持淨瓶…等。(修法觀想可依自己供奉的觀音形相想念,依法器灌頂)

【蓮生活佛 盧勝彥法王寶貴法語開示──觀世音菩薩的來歷及修法口訣】
「觀世音菩薩」在中國、印度、西藏、日本的佛教裡面是一尊很大的菩薩,發的菩提心最大,願最大,所以度的眾生最多,跟眾生的緣也是最厚、最重。

「觀世音菩薩」是以慈悲救濟眾生為本願之大菩薩,是諸佛菩薩的菩提心化現,早已成就正等正覺的古佛,稱為「正法明如來」。「觀世音菩薩」與「大勢至菩薩」同為西方極樂世界阿彌陀佛之脅侍,稱為「西方三聖」,「觀世音菩薩」同時也是八大菩薩之一。

「觀世音菩薩」在胎藏界曼荼羅內,住中台八葉院的西南方,是觀音院主位,在金剛界曼荼羅中是「金剛法菩薩」。

「觀音菩薩」是最「慈悲無量」,於種種國土,現種種身,應眾生根機度化眾生,世人稱為大慈大悲的觀世音,與娑婆世界的眾生特別有緣。「觀世音菩薩」的化身最多,有千手千眼觀音、聖觀音、如意輪觀音、送子觀音、馬頭觀音、十一面觀音、準提觀音…。

「千手千眼觀世音菩薩」是阿彌陀佛與觀世音菩薩的「合體」,也代表祂有很多救度眾生的方法,多到像一千隻手,多到像一千隻眼一樣,這個都是一種形容詞,也就是代表祂本身的力量、法力,無量無邊的意思。

「千手千眼觀世音菩薩」的由來是:
昔日,觀世音菩薩發了廣大之誓願。有一天菩薩發現,祂雖然度了無盡眾生,但,眾生不見減少,根本不增不減。
菩薩如此精進努力,而眾生度不盡,祂氣餒了,漸漸退失道心,鬆懈下來,因此破了誓願,於是頭裂十瓣,身子粉碎成了碎片。
此時觀音菩薩的根本上師阿彌陀佛,以佛的法力入菩薩三昧地,變化出「千手千眼觀世音菩薩」。阿彌陀佛的頭加上十片頭殼,成了十一面頭,象徵十一地的等覺,最頂是阿彌陀佛。又將破碎身子,一一變成千隻手,千隻眼,形成千手千眼。此菩薩最具盛名的咒語是:「大悲咒」。(應驗非凡)
阿彌陀佛唸了『大悲陀羅尼咒』,以這個咒的力量讓觀世音菩薩化身成為千手千眼觀世音菩薩,成了十一地的佛。

千手千眼觀世音菩薩「千眼觀照,千手護持」,可以息災、降伏、增益、敬愛,甚至大悲咒水還可以治病,可以接引眾生,往生西方極樂世界,所以這一尊菩薩應該是最偉大的菩薩。

「觀世音菩薩」諸多的化身之一是「白衣大士」,她的示現是最端莊而慈悲的,令人一見而起恭敬之心,身穿白袍,飾以珠寶,菩薩是最關懷、最喜歡協助受苦難中的一切眾生。

附錄:
【千手千眼無礙大悲心陀羅尼】(大悲咒)
南摩喝囉怛那。哆囉夜耶。南摩阿唎耶。婆盧羯帝。爍缽囉耶。菩提薩埵婆耶。摩訶薩埵婆耶。摩訶迦盧尼迦耶。唵。薩皤囉罰曳。數怛那怛寫。南摩悉吉栗埵。伊蒙阿唎耶。婆盧吉帝。室佛囉楞馱婆。南摩那囉謹墀。醯唎摩訶皤哆沙咩。薩婆阿他。豆輸朋。阿逝孕。薩婆薩哆。那摩婆薩多。那摩婆伽。摩罰特豆。怛姪他。唵。阿婆盧醯。盧迦帝。迦羅帝。夷醯唎。摩訶菩提薩埵。薩婆薩婆。摩囉摩囉。摩醯摩醯。唎馱孕。俱盧俱盧羯蒙。度盧度盧。罰闍耶帝。摩訶罰闍耶帝。陀囉陀囉。地唎尼。室佛囉耶。遮囉遮囉。麼麼。罰摩囉。穆帝隸。伊醯伊醯。室那室那。阿囉參。佛囉舍利。罰沙罰參。佛囉舍耶。呼盧呼盧摩囉。呼盧呼盧醯利。娑囉娑囉。悉唎悉唎。蘇嚧蘇嚧。菩提夜。菩提夜。菩馱夜。菩馱夜。彌帝唎夜。那囉謹墀。地利瑟尼那。婆夜摩那。梭哈。悉陀夜。梭哈。摩訶悉陀夜。梭哈。悉陀喻藝。室皤囉夜。梭哈。那囉謹墀。梭哈。摩囉那囉。梭哈。悉囉僧。阿穆佉耶。梭哈。娑婆摩訶。阿悉陀夜。梭哈。者吉囉。阿悉陀夜。梭哈。波陀摩。羯悉陀夜。梭哈。那囉謹墀。皤伽囉耶。梭哈。摩婆利。勝羯囉夜。梭哈。南摩喝囉怛那。哆囉夜耶。南摩阿利耶。婆羅吉帝。爍皤囉夜。梭哈。唵。悉殿都。漫多囉。跋陀耶。梭哈。

【白衣大士觀音神咒】:「南摩大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。南摩佛。南摩法。南摩僧。南摩救苦救難觀世音菩薩。怛垤哆。嗡。伽囉伐哆。伽囉伐哆。伽訶伐哆。囉伽伐哆。囉伽伐哆。梭哈。」天羅神。地羅神。人離難。難離身。一切災殃化為塵。南摩摩訶般若波羅蜜。」

 

* 註:部份資料摘錄自〈真佛宗全球資訊網〉

bottom of page