top of page

Hóa thân thành Mẹ vàng

變身金母介紹-2019.jpg

◎Bậc thầy của dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo, lời dạy của Phật Liên Hoa Sinh Hoạt, xin đừng tu hành khi chưa nhập môn.

Thần Chú Chuyển Hóa Mẹ Vàng:

"Om. Panza. Mẹ Vàng. Mladi. Stud."

變身金母形相:

金母一面二臂,身紅色,臉上有五色。

戴鳳冠,左手持仙桃(或如意),右手拿佛塵,貌如天仙,妙齡少女,乘九鳳之輦,面帶微笑,法相莊嚴,慈眼視眾生。

 

Q:為什麼瑤池金母有那麼多化身?例如有形相不同的黑面金母和金面金母,而變身金母又是如何變出來的?

聖尊表示所謂的變身金母可如此闡述,例如觀世音菩薩的一個清淨法身,可變化三十二相,甚至更多形相,而變身金母也一樣能變化五色。

 

Q:為什麼變身金母臉上有五個顏色?

五色象徵金木水火土。在道家,西方屬金,即瑤池金母;東方屬木,即東華帝君;中央屬土,即黃老;北方屬水,即水精;南方屬火,即火德。其實,道家的五老就等於佛教的五方佛,是一樣崇高的境界,為大羅金仙。所以,受人尊崇的三王,即是佛王阿彌佗佛、地王地藏王菩薩和仙王瑤池金母。由於瑤池金母和觀世音菩薩一樣能變化,所以有變身金母。

 

Q:金木水火土各有何種顏色?

在西方的金母,就是金面金母;在東方的金母,就是藍色的金母,在北方的金母屬水,是黑色的金母;南方屬火,是紅色的金母;中央屬土,是黃色的金母。

 

Q:變身金母的種子字是紅色吽字,是否有大敬愛的力量?

其實,整個宇宙是變身金母的化身,因此變身金母的各種顏色都有力量。而紅色的力量可分為小敬愛的男女和家庭,中敬愛的職場和團體,大敬愛的領導人和藝人的眾多粉絲。

 

Q:變身金母有多少法力?

祂的金色光能讓人如意,木色光能降伏惡人,水色光能破除厄運,火色光有敬愛攝召的能力,土色光是財運亨通。

 

Q:一般喜慶都用紅色,又謂一紅三煞,什麼是三煞?

三煞為喪門、符病和貪狼,分別為死亡的煞、病的煞和災禍的煞。

 

Q:變身金母的光哪種是桃花?哪種是財運?哪種容易中獎?哪種是貴人?

紅色是桃花,黃色是財運,金色是中獎,紅色是貴人,藍黑色是降伏敵人。

 

Q:什麼是「變身金母大法」?如何供奉、修持才能翻轉大能量及改變命運?

設圓形壇城,變身金母在中央土位(或供奉黃色金母在中央),東方立藍色金母,西方立金色金母,南方立紅色金母,北方立黑色金母。觀想變身金母放五種顏色的光一一照自己(密教一般是白紅藍三光),結金母手印,唸變身金母的咒;「嗡。班雜。金母。姆拉底。梭哈。」其手印為半開蓮花。若問變身金母為何手印是半開蓮花?因為你不知它要全開或閉起來,可變來變去,就是變身金母的手印。依此觀想、結印、持咒,修法就能改變命運!

bottom of page