top of page

Precepts

Cho đến nay “Chân Phật Tông” chỉ duy trì danh hiệu môn phái tu hành của tôi và nhiều đệ tử. Chúng tôi không có tổ chức và sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Đạo tràng thực sự chỉ mới bắt đầu được thành lập ở Hoa Kỳ. Thực lòng mà nói, tôi không muốn tổ chức, tôi chỉ nghĩ rằng Phật giáo chân chính là một phương pháp tu tập vô hình giúp mọi người tiếp nhận lời Phật dạy chân chính và lợi ích, thoát khỏi sinh tử, hiểu được tâm. và tánh, và tu theo con đường Bồ-đề, mọi người đều tu tập và mọi người đều thành Phật.

Cá nhân tôi bắt đầu với Đạo giáo, vì vậy mỗi học sinh phải tôn trọng Tổ sư Tam Thanh Đạo giáo, kính trọng các vị thần trên trời và kính trọng các vị thần cai quản cõi nhân quả. Đặc biệt là đối với ông Sanshan Jiuhou và Đạo sĩ Hồi giáo. Đừng vu khống Đạo vì bạn đã thực hành những phương pháp khác. Thực ra Đạo giáo là điều khó hiểu, nếu không đi sâu vào thì không biết “chữa bệnh theo chu vi”, đừng nghĩ rằng Phật giáo phê phán ngoại đạo là Đạo giáo. đang đề cập đến đạo Bà la môn và các tôn giáo linh tinh khác của Ấn Độ, không phải từ Trung Quốc. Tôi là Đạo sĩ.

Về Tiên Kiều, bản thân tôi đã tu hành Tiên Kiều hơn mười năm và thọ giới Bồ Tát. Tất cả các đệ tử chân chính của Đức Phật cũng có thể tu Tịnh Độ Tông hoặc các tông phái khác, mỗi tông phái đều nhờ vào các Pháp sư để tu hành.Chúng tôi tin rằng tất cả các tông phái Kinh điển và Mật tông đều bình đẳng và pháp môn của họ đều bình đẳng.Tuy nhiên, vì mỗi người có khả năng khác nhau, nên có 84.000 loại người, thực hành 84.000 loại Pháp, chúng ta vẫn kính trọng và kính trọng tất cả các bậc thầy về giáo lý Phật giáo. Điều tôi đang dạy là Bồ tát giới và Ưu bà tắc.

Cuối cùng, tôi nương vào Phật giáo Mật tông, sự thực hành của Phật giáo Mật tông là chuyển hóa ba nghiệp thành ba bí mật, cũng là phương pháp bí trang và trí tuệ gương tròn vĩ đại. Các đệ tử của Chân Phật Giáo phải cung kính đảnh lễ Guru Rinpoche. Guru Rinpoche là người sáng lập thế hệ đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi thọ nhận quán đảnh bí mật, tôi tiến vào Biển Tỳ Lô Giá Na và truyền Pháp cho tất cả đệ tử của mình. Đây là pháp "Vương miện thánh vương miện đỏ". Bậc thầy kim cương".

Chân Phật Tông tuy không có tổ chức nhưng lại có rất nhiều người cải đạo, kể cả người trên khắp thế giới, tôi muốn mọi người ghi nhớ ba điểm:

Thứ nhất, Chân Phật Tông là sự kết hợp giữa Đạo giáo, Kinh điển và Mật tông, ra đời để đáp ứng với thế giới hiện tại, là phương pháp tu luyện phù hợp nhất cho người hiện đại, có mối quan hệ đặc biệt và càng dễ đoán trước trong tương lai.

Thứ hai, người quyết tâm phát huy đạo Phật chân chính phải có tư cách đạo sư. Có hai danh tính của một đạo sư: thứ nhất, ông ấy được gốc guru công nhận là một đạo sư. Thứ hai, trong việc tu tập, người ta có thể thật sự “nhìn rõ tâm mình, thấy tánh, làm chủ sinh tử của mình”, và được Bổn tôn công nhận, Bổn tôn, Phật và Bồ tát, sẽ xuất hiện và được công nhận là đạo sư. (Điểm này nhất định là sự thật, nếu nói dối sẽ vào Đại địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không bao giờ tái sinh.) Những người được sư phụ chấp thuận cũng phải tu Đạo giáo, Kinh điển và Mật tông trong nhiều năm, sau khi quan sát thì phải biết , tu tập hiểu pháp, có sự hiểu biết vững chắc về pháp, chỉ khi đã chứng minh được thì mới có thể làm thầy cho người khác, nếu không sẽ hiểu lầm tên môn phái và đọa vào địa ngục tương tự.

Thứ ba, nếu bạn đã quy y đạo sư gốc của mình, các đạo sư khác không được nhận những người anh em cũ của bạn làm đệ tử, để không làm gián đoạn việc thừa kế. Điều này rất quan trọng cần nhớ.

Hiện tại có hơn 100.000 đệ tử của Chân Phật Giáo trên khắp thế giới và các đệ tử quy y đến từ khắp nơi trên thế giới, con số này là con số mà tôi đã cấp "Giấy chứng nhận tị nạn". Hàng ngày có người đến quy y, đến Hoa Kỳ để đích thân quy y và thọ pháp, hoặc viết thư xin quy y và thọ pháp từ xa, tôi tin rằng chỉ trong vài năm nữa, con số này sẽ tăng lên gấp mười, gấp trăm lần. .

Nhiều đệ tử của Chân Phật Giáo sau khi quy y đã hỏi tôi Chân Phật Tông phải tuân theo giới luật nào? Chúng con viết điều này trong giấy quy y: “Đó là do lời Phật chỉ định. Con toàn tâm quy y Phật giáo. Con ghi nhận Thầy. Con quy y Thầy Liên Sinh. Con sẵn sàng phụng sự ý Phật và làm những việc thiện cho Ngài.” phần đời còn lại của mình. Tôi sẵn sàng phụng sự Phật pháp và giữ giới cho đến cuối đời. Sống lâu và trung thành với đất nước. Hãy hiếu thảo với cha mẹ. Kính trọng thầy giáo và các đệ tử. Hãy sống của mình. trọn đời và thực hành nó không phân biệt. Nó được viết và thể hiện một cách đặc biệt. Tất cả chư Phật và Bồ Tát trên trời và dưới đất đều có thể học hỏi."
  

Fifty Stanzas of Guru Devotion(Excerpted from ''How to Serve Your Guru after Taking Refuge'' in Grandmaster's Book 46, The Vajra Adept in Seattle)

 1. All buddhas of the Three Times
  Residing in realms of the Ten Directions
  Are eternally embodied in the guru
  To whom one should pay homage three times a day
  Explanation: Three times a day (at sunrise, noon, and sunset), disciples should pay the same homage to the guru as they would to the buddhas and keep the guru in their thoughts.
   

 2. Summon the utmost devotion
  Hold flowers with joined palms
  Scatter them onto the mandala
  And prostrate with one's head at the guru's feet
  Explanation: Disciples should make flower offerings at the shrine and respectfully perform the five-point prostration to the guru.
   

 3. Whether the guru is a layman
  Or has recently taken monastic vows
  Before sutras and buddha statues
  Cease any doubts or defamation
  Explanation: Disciples should not have doubts or defamatory thoughts when the guru, whether ordained or not, or having just taken ordination vows, is before statues of Buddhas or before sutras.
   

 4. Disciples of a monastic order
  Should still serve their guru wholeheartedly
  If seated, stand up to greet the guru
  However, avoid paying homage in public
  Explanation: Disciples should serve the guru sincerely and observe the etiquette of providing a seat.
   

 5. Both the guru and prospective disciple
  Should dutifully examine each other's capacities
  If they do not perform due diligence
  It is the same as committing the offense of negligence
  Explanation: A prospective disciple must examine the guru to determine whether the guru can be relied upon. The guru must also examine the disciple to determine the disciple's capacity to learn Vajrayana practices. The disciple and guru's failure to examine one another means there has been a failure to perform due diligence.
   

 6. Harboring anger and having no compassion
  Being greedy, frivolous
  Arrogant and boastful
  A guru with these qualities should not be a source of refuge
  Explanation: Disciples should not seek refuge in a guru who is greedy, prone to anger, vain, arrogant, self-aggrandizing, and lacking compassion. Therefore, prior to taking refuge, one must understand the guru's habits and behavior.
   

 7. Practicing abstinence, tolerance, compassion, and wisdom
  Respecting others without showing flattery
  Thoroughly understanding secret practices
  And well versed in the myriad of treatises and doctrines
  Explanation: A worthy guru should be compassionate, wise, abstinent, respectful, forthright without flattery, and knowledgeable about Tripitaka. These are the qualities to look for when selecting a guru.
   

 8. Superior ability to discourse the truth
  Skillful at construction of mandalas
  Validating the ten auspicious fruitions
  And purification of all faculties
  Explanation: A worthy guru has perfect knowledge of Tripitaka, achieved the tenth level of Bodhisattvahood, has purified the six faculties and is not afflicted with defilements.
   

 9. If Dharma seekers
  Commit the slightest verbal offense toward the guru
  It is the same as slandering all Tathagatas
  They will be plagued by all kinds of suffering
  Explanation: Disciples who seek the Dharma should not criticize or denigrate the guru. This offense is the same as slandering all the Buddhas, and the result is acute suffering.
   

 10. The accumulation of ignorance
  Results in present karmic retribution
  Constantly under the influence of stars of misfortune
  And afflicted by severe illnesses
  Explanation: Slandering the guru is a very ignorant act and will incur swift karmic retribution. Malevolent gods will enter into a disciple's heart and the disciple will be afflicted with severe chronic illnesses.
   

 11. Prosecuted by the laws of the land
  Injured by poisonous animals
  Afflicted by calamities of fire, flood and bandits
  Tormented by ghosts and demons
  Explanation: Disciples who denigrate their guru will inevitably violate the law of the land, be injured by poisonous animals, suffer the disasters of fire, flood and robbery, and be plagued by evil ghosts.
   

 12. Demons like Vinayaka
  Often create hindrances
  At the end of this life
  Fall into evil paths
  Explanation: Disciples who slander their guru will incur the wrath of evil gods. When they die, they shall fall into the Three Evil Paths of hell, hungry ghosts, or animals.
   

 13. Do not cause the acharya
  The slightest anxiety
  The ignorant who commit this violation
  Are certain to fall into Avici Hell
  Explanation: Disciples who serve their guru should not cause the guru any anxiety. By disobeying and betraying their guru they will fall into Avici Hell.
   

 14. Enduring extreme suffering
  It is difficult to elucidate the depth of frightening consequences
  Of slandering the acharya
  One shall reside in this hell continuously
  Explanation: Avici Hell is the hell with the worst suffering. Just by slandering the guru, disciples will suffer severe consequences.
   

 15. The acharya is someone who
  Propagates and upholds the correct Dharma teachings
  Hence, serve the acharya wholeheartedly
  Do not let the slightest thought of disrespect arise
  Explanation: Disciples should wholeheartedly serve their guru who propagates and abides by the Buddha's teachings. If they have contempt for their guru, they have committed the offenses previously mentioned.
   

 16. Serve and make offering to the acharya often
  Generate a heart of devotion and respect
  Afflictions can thereby be eradicated
  Explanation: Respect and make offerings to the guru. With the guru's blessing, one's hindrances and afflictions will be eliminated.
   

 17. Whatever the guru's pleasure may be
  Joyfully perform acts of generosity
  Even sacrifice one's mortal body
  Much less material possessions
  Explanation: Disciples should be willing to sacrifice their lives for the guru, not to mention material possessions. Those who have genuine generosity will receive blessings.
   

 18. Even with diligent cultivation from countless kalpas
  One has yet to realize the fruition of Buddhahood
  In this present life
  The acharya now bestows fruition upon one
  Explanation: Without the guidance of the guru, it is impossible to attain Buddhahood. Only through the teachings of the guru is one able to achieve Buddhahood. Hence, all merits are bestowed by the guru.
   

 19. Protect the profound and sincere vow
  Of making offering to all Tathagatas
  Honor and respect the guru
  Just as one would all buddhas
  Explanation: Serving the guru is the vow one made when receiving initiation in Vajrayana. Keeping this vow is as important as making offerings to buddhas.
   

 20. Regardless how trifling one's beloved possessions
  Present the most precious and valuable of them all
  For the seeking of boundless bodhi
  Make offering with the utmost devotion
  Explanation: The guru is the embodiment of the Triple Jewels. Offering the guru one's most precious possessions will generate boundless merit.
   

 21. Make offerings to buddhas and the acharya
  Remembering them with increasing thoughts
  This is the most supreme field of merit
  For swiftly attaining the fruition of bodhi
  Explanation: Making offerings to the guru and buddhas is the same as cultivating the supreme field of merit. It enables one to swiftly attain the fruition of bodhi.
   

 22. The Dharma seekers who behave as such
  Possessing the merits of sila and tolerance
  Neither pretending nor deceiving the guru
  Shall attain vajra wisdom
  Explanation: Disciples should serve the guru with tolerance, sincerity, and without any false pretense. Hence, they will definitely attain the vajra wisdom of the Tathagatas.
   

 23. One who treads on the guru's shadow
  Shall receive retribution as if destroying a stupa
  As for the guru's bed, seat and utilities
  Do not cross over them, otherwise one commits an offense
  Explanation: Disciples should not step on the guru's shadow, sit on the guru's bed or use the guru's utensils. These are all considered offenses.
   

 24. If the guru transmits teachings
  Receive them with joy
  If one cannot apply the teachings
  Politely inform the guru
  Explanation: Joyfully receive the guru's teachings. If one cannot carry out the teachings, one should tactfully inform the guru.
   

 25. Through refuge in and reliance on the guru
  One achieves accomplishment in all endeavors
  Resulting in present merit and future rebirth in heaven
  Therefore, do not disobey the guru's wishes
  Explanation: Through the guru's transmission of the Dharma, disciples are able to achieve accomplishment in all practices. Hence, the guru is the supreme field of merit. Disciples shouldnot oppose the guru's wishes.
   

 26. Guard the possessions of one's guru as one would one's own life
  Respect the guru's loved ones just as one would the guru
  Treat the guru's relatives as one's own
  Earnestly serve them without negligence
  Explanation: Protect the guru's possessions like one would one's own life. Do not waste them. Respect the people who the guru respects and respect the guru's relatives. One must not be negligent.
   

 27. Do not flaunt one's social status by using an umbrella or carriage
  In the presence of the guru
  Do not prop up one's feet nor place the arms akimbo
  Instead sit or recline with poise
  Explanation: One should be dignified and presentable before the guru. Inappropriate postures such as propping up one's feet or placing the arms akimbo should be avoided.
   

 28. If the situation requires one to be seated
  Do not relax by extending one's legs
  Maintain a dignified bearing at all times
  And stand up immediately when the guru rises from a seat
  Explanation: Disciples should maintain a dignified bearing. While sitting, do not stretch one's legs out for comfort. As soon as the guru stands up, disciples should also stand up right away.
   

 29. If the guru is performing walking meditation
  Disciples should not follow
  Stand poised by the side
  Do not abhor the guru even if he coughs or sneezes
  Explanation: In the path that the guru travels, one should stand solemnly by the side, respectfully welcoming and sending the guru off. Even if the guru coughs or sneezes, one should not feel disgusted.
   

 30. Do not whisper amongst each other
  In the presence of the guru
  Or engage in such behaviors as chatting and joking
  Singing and dancing
  Explanation: Before the guru, disciples should not whisper among each other. All undignified behavior should be avoided.
   

 31. If the guru asks one to sit or stand
  Perform each request with poise and etiquette
  If traveling on dangerous roads
  Lead the way for the guru
  Explanation: Abide by the guru's instructions with respect. If traveling on dangerous roads, one should precede the guru and guide the guru away from danger.
   

 32. It is inappropriate to display one's weariness
  Crack knuckles
  Lean against posts or walls
  In the presence of the guru
  Explanation: Before the guru, one should appear energetic, not displaying postures of weariness. One should not lean against posts or walls. One should refrain from all inappropriate behavior.
   

 33. If one is washing clothes or feet
  Taking a bath or other related tasks
  Inform the guru in advance
  So the tasks will be performed out of the guru's sight
  Explanation: Let the guru know that one is going to wash one's clothes, feet or body so the guru will not see it.
   

 34. It is improper
  To speak the guru's full name
  If someone makes an inquiry
  Simply provide the guru's Dharma name
  Explanation: It is improper for one to call the guru's full name. If someone asks about the guru's name, one may answer with the guru's Dharma name.
   

 35. If the guru orders a task to be performed
  One should be at the guru's service
  Dutifully carry out the task entrusted
  Always remember it and do not let it slip one's mind
  Explanation: Make oneself available to serve one's guru. Remember the task the guru entrusted to one and try one's best to accomplish it.
   

 36. If laughing, coughing, or yawning before the guru
  One should cover one's mouth
  If having matters to inform the guru
  Bow with respect and disclose them in a gentle tone
  Explanation: If one wants to laugh, yawn, or cough, one should cover one's mouth before the guru. If one has something to ask or discuss with the guru, one should speak with a respectful bow.
   

 37. When laywomen
  Come to hear the Dharma with devoted hearts
  They should join their palms, carry themselves with dignity
  And focus their attention on the guru's face

  Explanation: When laywomen come to listen to Dharma teachings, it is important to dress appropriately with proper decorum. They should join their palms and concentrate on the teachings.
   

 38. Practice the teachings diligently
  Leave behind pride and arrogance
  Like a newly wedded bride
  Bow one's head and learn the teachings with bashfulness
  Explanation: Female disciples should carefully cultivate the teachings transmitted by the guru. They should not be arrogant and conceited. Instead, they should be like brides and learn the teachings bashfully with heads bowed.
   

 39. Guard from defilements
  Resolve not to indulge in leisure
  That not corresponding to virtue
  Should not arise in one's thoughts
  Explanation: Female disciples should refrain from vanity and attachment to mundane adornments. That which is not virtuous should not be in their thoughts.
   

 40. Admire the guru's virtues constantly
  Do not focus on the guru's minor flaws
  Those who follow this affinity shall attain accomplishment
  Those who look for flaws shall bring harm upon themselves
  Explanation: Emulate the virtues of the guru. If the guru makes small mistakes, one should not exaggerate them to others. Disciples should learn to follow their guru and will achieveaccomplishment as a result. As for those who denigrate the guru, their cultivation will suffer and they will harm themselves by generating contempt for the guru.
   

 41. If residing in the same city or town as the guru
  Without the guru's explicit approval
  One should not give teachings, take disciples
  Construct a mandala or perform a homa offering
  Explanation: All Dharma activities should be performed under the guru's instructions. Unless the guru has given approval, one should not engage in any Dharma propagation.
   

 42. All the offerings received
  From giving the Dharma teachings
  Should be given to the guru
  Utilize them only with the guru's approval
  Explanation: The offerings received from teaching the Dharma and transmitting practices belong to the guru. One may use the offerings received only with the guru's permission.
   

 43. Fellow cultivators and same lineage generation cultivators
  Should not be taken as disciples
  Avoid accepting service and homage
  In the presence of the guru
  Explanation: There should not be a distortion in the lineage transmission. Fellow cultivators, who took refuge in one's guru, are not allowed to take refuge in one. This is an issue of lineage integrity.
   

 44. If making an offering to the guru
  Present it with both hands to show reverence
  If the guru bestows a gift
  One should respectfully accept it with both hands over one's head
  Explanation: When accepting a gift from or presenting an offering to the guru, one should hold it over one's head with both hands to demonstrate respect.
   

 45. Devotedly cultivate the correct Dharma
  With persistence and without neglect
  If the guru commits improper actions
  Request explanation with a gentle voice
  Explanation: Disciples should concentrate on their practices with persistence. If the guru violates precepts, one should not intentionally find fault.
   

 46. If unable to cultivate the guru's teachings
  As a result of illness
  One should respectfully explain to the guru
  Then, no offense is committed
  Explanation: The teachings of the guru should be practiced with persistence. If ill and unable to practice the teachings, one should tactfully inform the guru. Then, there will not be any offense committed.
   

 47. Often bring joy to the guru
  And keep the guru away from anxiety
  Perform these acts with diligence
  Which are too many to describe
  Explanation: Do everything one can to please the guru. Resolve all difficulties for the guru. Make offerings and serve the guru with reverence and diligence. There are too many ways to serve the guru to list them all.
   

 48. Those Vajra Tathagatas
  Personally proclaimed
  And also taught in the scriptures that
  Accomplishment is attained by reliance on the guru
  Explanation: The Buddha said that one can achieve great accomplishment through reliance on the guru.
   

 49. Disciples who
  Have sincerely taken refuge in the Triple Jewels
  Should be taught the Stanzas of Guru Devotion
  Request them to memorize these first
  Explanation: New initiates should memorize the Fifty Stanzas of Guru Devotion to avoid committing any offenses.
   

 50. Next, transmit the Vajrayana teachings to them
  Enabling them to become correct Dharma vessels
  The Fourteen Root Tantric Vows
  Should be memorized and observed as well
  Explanation: After disciples have received the Refuge Empowerment, transmit the Vajrayana practices so they can become cultivators of the correct Dharma. The Fourteen Root Tantric Vows must also be transmitted and observed by the disciples so they will become virtuous Vajrayana cultivators.

Note: The terms ''guru'', ''acharya'' or ''master'' as mentioned in the Fourteen Root Tantric Vows and Fifty Stanzas of Guru Devotion refer to the Root Lineage Guru only.

bottom of page