top of page
Blue Skies

諸尊法像 手印 心咒

◎Đừng thực hành những lời dạy được giảng dạy bởi Hòa Thượng Liên Sinh Phật, dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo mà không được nhập môn.

◎Bậc thầy của dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo, lời dạy của Phật Liên Hoa Sinh Hoạt, xin đừng tu hành khi chưa nhập môn.
bottom of page