top of page
Blue Skies

Lãnh chúaHình ảnh pháp, thủ ấn, thần chú

◎Đừng thực hành những lời dạy được giảng dạy bởi Hòa Thượng Liên Sinh Phật, dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo mà không được nhập môn.

◎Bậc thầy của dòng truyền thừa cơ bản của Chân Phật Giáo, lời dạy của Phật Liên Hoa Sinh Hoạt, xin đừng tu hành khi chưa nhập môn.

 

00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04